Ven ao día do
cooperativismo galego!

Se queres celebrar con nós o día do cooperativismo que terá lugar o
sábado 7 de xullo ás 12.00h na sede da cooperativa Maier-Ferroplast,
no Porriño, Pontevedra, só tes que inscribirte neste formulario.

É importante que indiques o número de persoas que asistiredes e a cooperativa ou entidade á que pertences.

A persoa interesada pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición ou limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, así como o de retirar o consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

O responsable do tratamento dos datos é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, cuxo enderezo electrónico é dpd.ceei@xunta.gal. Así mesmo, o enderezo de contacto do delegado de protección de datos é https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos. Para máis información pode consultar a páxina seguinte:https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

Os seus datos poderán ser cedidos ao Ministerio de Empleo y Seguridad Social ou aos organismos competentes da Unión Europea coa finalidade de xustificación de fondos transferidos, se é o caso.

Onde? 

Cooperativa Maier-Ferroplast: Polígono Industrial A Granxa, Paralela 2 Rúa 1, 36400

Coordenadas: 42.1255634, -8.619482699999935